Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Begripsomschrijving

‘Bouldergym en Restaurant BAZ B.V.’ (hierna: BAZ) is de handelsnaam van de sportaccommodatie met restaurant, die wordt geëxploiteerd aan de Oostzijde 381, 1508EP, statutair gevestigd te Zaandam.
Bezoekers in de zin van deze algemene voorwaarden zijn alle natuurlijke personen die van de omschreven lokaliteit gebruik maken.
Actieve bezoekers in de zin van deze algemene voorwaarden zijn bezoekers die gebruik maken van de aangeboden sportfaciliteiten en restaurant op het adres Oostzijde 381 1508EP te Zaandam.

Artikel 2 | Veiligheid

 1. Actieve bezoekers zijn verplicht vòòr gebruikmaking van de sportfaciliteiten zich op de hoogte stellen van het huisreglement en de algemene voorwaarden van BAZ welke zich bevinden bij de balie en in de directe nabijheid van de boulderfaciliteiten. Bij onduidelijkheid van die voorschriften of de wijze van naleving daarvan verplicht de bezoeker zich duidelijkheid te verkrijgen door zich te wenden tot het aanwezige personeel, alvorens van de geboden faciliteiten gebruik te maken.
 2. Het in strijd handelen met het huisreglement kan verwijdering uit BAZ en/of het daarbij behorende terrein tot gevolg hebben. Er kan eveneens tot onmiddellijke intrekking van het lidmaatschap van BAZ overgegaan worden, zonder dat daarbij recht bestaat op restitutie van het toegangs- of lidmaatschapsgeld.
 3. Actieve bezoekers verplichten zich slechts gebruik te maken van de geboden faciliteiten indien hun gezondheidstoestand optimaal is en hun conditie voldoende is om de aangeboden sportactiviteiten te ondernemen.
 4. Actieve bezoekers verplichten zich bij de gebruikmaking van de geboden faciliteiten niet enkel oog te hebben voor hun eigen veiligheid, doch ook die van anderen.
 5. De veiligheidsregels staan omschreven in de huisregels.

Artikel 3 | Toegang

 1. Iedere actieve bezoeker die gebruik wil maken van de aangeboden sportfaciliteiten schrijft zich bij zijn eerste bezoek in bij de balie en verklaart daarmee huis- en veiligheidsregels en de algemene voorwaarden te accepteren.
 2. Iedere actieve bezoeker meldt zich te allen tijde voor aanvang van de sportactiviteiten bij de balie.
 3. Kinderen onder de 5 jaar hebben geen toegang tot de matten en de boulderwanden en kunnen derhalve niet actief deelnemen aan sportactiviteiten bij BAZ .
 4. Actieve bezoekers van 5 tot 12 jaar hebben slechts toegang tot de boulderfaciliteiten onder direct toezicht van tenminste één meerderjarige bezoeker die het inschrijfformulier ondertekent.
 5. Zelfstandig boulderen is toegestaan vanaf 12 jaar.
 6. Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren.
 7. BAZ is gerechtigd de openingstijden zelfstandig te bepalen en de bezoekersduur te beperken.

Artikel 4 | Verwijdering en uitsluiting

 1. Bezoekers die zich naar oordeel van het personeel van BAZ niet houden aan de algemene voorwaarden en of veiligheidsvoorschriften en/of huisreglement en/of zich zodanig gedragen dat daardoor de orde, concentratie of de veiligheid in gevaar komt, kunnen terstond eenmalig worden verwijderd.
 2. Bij herhaling kan BAZ besluiten tot uitsluiting. De definitief verwijderde c.q. uitgesloten bezoeker heeft geen recht op restitutie van lidmaatschaps- of toegangsgelden.

Artikel 5 | Aansprakelijkheid

 1. BAZ is nimmer aansprakelijk voor schade die bezoekers lijden als gevolg van diefstal of verlies in of rondom de accommodatie. BAZ is bij gebruik van de kluisjes niet aansprakelijk voor schade die de bezoekers lijden als gevolg van diefstal of verlies uit de kluisjes.
 2. Evenmin is BAZ aansprakelijk voor schade van of toegebracht door bezoekers die (mede) het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie of gezondheid van de bezoeker als zij gebruik maken van de sportfaciliteiten, terwijl zij hadden moeten beseffen dat dit gezien hun lichamelijk conditie onverantwoord was.
 3. Evenmin is BAZ aansprakelijk voor schade van of toegebracht door gebreken en/of tekortkomingen van door de bezoeker gebruikte eigen bouldermaterialen.
 4. Evenmin kan schade als gevolg van overtredingen door de bezoeker van deze algemene voorwaarden en/of veiligheidsvoorschriften leiden tot enige aansprakelijkheid van BAZ.
 5. Personeelsleden van BAZ houden, behoudens in geval van instructie van bezoekers, beperkt toezicht op de veiligheid van bezoekers, zodat BAZ beperkte aansprakelijkheid ter zake aanvaardt.
 6. BAZ aanvaardt de aansprakelijkheid van schade van bezoekers die het bewezen gevolg is van een gebrek aan het door BAZ geboden materiaal, behoudens in het geval dit materiële gebrek niet aan BAZ kan worden toegerekend.
 7. BAZ levert in enkele gevallen diensten in de vorm van instructies; BAZ is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten van ondergeschikten dan wel geheel of gedeeltelijk aan die ondergeschikten is toe te rekenen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de ondergeschikte.
 8. Indien BAZ op enigerlei grond aansprakelijk mocht zijn zal die aansprakelijkheid slechts kunnen leiden tot schadevergoeding voor zover die aansprakelijkheid door de verzekering van BAZ is gedekt en tot maximaal het bedrag dat op grond van die verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van BAZ niettegenstaande de dekking niet overgaat tot uitkering aan de benadeelde of indien de verzekeraar niet tot uitkering gehouden is op grond van een niet door de verzekering gedekte toerekenbare tekortkoming van BAZ , is de aansprakelijkheid van BAZ beperkt tot maximaal € 10.000,- per gebeurtenis. Door toegang tot BAZ of deelname aan evenementen van BAZ verklaart bezoeker cq deelnemer deze regeling te accepteren en te accorderen.
 9. De bezoeker is aansprakelijk voor de schade, toegebracht aan gebouw en inventaris door hem persoonlijk.

Artikel 6 | Toepasselijke Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het tijdstip van de aan de onderzijde vermelde datering die gelijk valt met het moment van publicatie. BAZ is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe voorwaarden treden aanstonds na publicatie in werking en zij kunnen geen afbreuk doen aan de tevoren verworven rechten van bezoekers, behoudens bij hernieuwde lidmaatschappen en na afloop van het lidmaatschap.

BAZ, 2019